4. Discovery Session Guidelines دستورالعمل های گروه

دستورالعمل های گروه

دستورالعمل های زیر به یک گروه و تسهیلگر کمک می کند تا بر هدف و ارزش زمان کشف داستان خدا تمرکز کنند

دستورالعمل های گروه

همه جملات را به اشتراک می گذارند، نه پاراگراف ها - از تسلط هر کسی بر بحث جلوگیری می کند

فقط روی آنچه این بخش می گوید تمرکز کنید نه سایر بخش ها

 فقط بر آنچه این گروه می بینند تمرکز کنید نه دیدگاه های دیگران یا منابع خارجی

به مردم فرصت دهید تا پاسخ دهند از سکوت نترسید، اما در صورت تمایل مردم اجازه دهید گذر کنند

دستورالعمل های تسهیل گر

تسهیل کنید، آموزش ندهید - از راهنمای تسهیلگر استفاده کنید

جلسه را طبق برنامه برگزار کنید - کل بخش ها را تکمیل کنید

برای سوالات مربوط به متن: "چه چیزی در این بخش به ما کمک می کند تا به آن سوال پاسخ دهیم؟" هدف این است که به گروه کمک کنیم ببینند همه می توانند کتاب مقدس را بفهمند

برای سوالاتی که در مورد این قطعه نیستند: "بیایید بعد از جلسه گروه خود در مورد این موضوع بیشتر بحث کنیم" یا "بیایید در زمان دیگری متنی را که به آن سوال پاسخ می دهد مطالعه کنیم"

تعبیرها یا استدلال های "عجیب" یا "نادرست": این کجا پیدا شده است؟ از گروه بپرسید که آیا همان چیز را می بینند - به یاد داشته باشید، هدف امروز تمرکز بر آنچه این قسمت برای گفتن دارد هست

بعد از هفته دوم یا سوم گروه را به روی افراد جدید ببندید. اگر بعد از آن افراد می خواهند دیگران را بیاورند، به آنها کمک کنید گروه جدیدی راه اندازی کنند